0 Liked
  • Da: Assostampa FVG
  • settembre 30, 2019

BORSE DI STUDIO PER RICORDARE DUSAN UDOVIC

 Dusan Udovic

Dusan Udovic

L’Associazione culturale – Kulturno društvo Bubnič-Magajna, in collaborazione con il quotidiano Primorski dnevnik, l’Unione culturale economica slovena (SKGZ), l’Ordine dei giornalisti FVG, l’Associazione della Stampa FVG (FNSI), bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di studio in memoria del giornalista triestino ed ex direttore del Primorski dnevnik Dušan-Duško Udovič, allo scopo di agevolare e stimolare la crescita professionale dei giovani nel campo del giornalismo d’inchiesta e del reportage approfondendo la loro conoscenza delle culture, lingue e comunità minoritarie – in primis gli Sloveni in Italia.

Possono farne richiesta giornalisti professionisti, praticanti, pubblicisti e studenti di giornalismo e scienze delle comunicazioni, cittadini dell’Unione europea, che non abbiano ancora compiuto 35 anni.

Nell’anno 2019 sono bandite 3 borse di studio, ciascuna dell’importo di 500€.

Le borse di studio verranno usate dagli assegnatari per coprire le spese sostenute per far visita alla comunità slovena del Friuli Venezia Giulia e la stesura di un reportage. Il lavoro verrà pubblicato sulle pagine del Primorski dnevnik o nei media cartacei, digitali o di altro tipo con i quali l’assegnatario collabora.

La domanda di ammissione al concorso va spedita entro il 31 ottobre 2019 all’indirizzo:

KD Bubnič-Magajna, c/o Primorski dnevnik, Via Montecchi 6, 34100 Trst-Trieste (con la dicitura Borse di studio Udovič) La domanda deve contenere CV in formato europeo, lettera motivazionale e piano dettagliato del reportage, eventuale nome del giornale o altro media in cui detto reportage verrà pubblicato, ed eventuale selezione di articoli o altri servizi giornalistici già pubblicati.

La conoscenza della lingua slovena non è requisito necessario per la partecipazione al concorso.

Le domande verranno valutate da una commissione nominata dall’associazione Bubnič-Magajna.

.

Kulturno društvo Bubnič-Magajna v sodelovanju s Primorskim dnevnikom, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, Novinarsko zbornico FJK, deželnim novinarskim sindikatom Assostampa FVG (FNSI) razpisuje Novinarsko štipendijo Dušan-Duško Udovič, posvečeno spominu tržaškega novinarja in nekdanjega odgovornega urednika Primorskega dnevnika.

Namen štipendije je omogočiti in spodbuditi poklicno rast mladih na področju raziskovalnega novinarstva ter poglabljanje njihovega poznavanja manjšinskih skupnosti, jezikov in kultur – zlasti Slovencev v Italiji.

Prijavijo se lahko poklicni novinarji, praktikanti, publicisti in študentje novinarstva ali komunikologije, državljani Evropske unije, ki niso še dopolnili 35. leta starosti.

V letu 2019 bodo razpisane 3 enakovredne štipendije, vsaka v višini 500€.

Prejemniki štipendije bodo vsoto uporabili za kritje stroškov obiska pri slovenski narodni skupnosti v Furlaniji Julijski krajini in pripravo novinarske reportaže o njej. Reportaža bo objavljena v Primorskem dnevniku oziroma tiskanih, digitalnih in drugih medijih, s katerimi štipendisti sodelujejo.

Kandidati in kandidatke naj prijavo pošljejo do 31. oktobra 2019 na naslov:

KD Bubnič-Magajna (c/o Primorski dnevnik, Ul. Montecchi 6, 34100 Trst-Trieste – s pripisom Štipendija Udovič) Prijava naj vključuje CV v evropskem formatu, motivacijsko pismo, podrobnejši načrt reportaže, morebitni naziv medija, v katerem bi bila reportaža objavljena, in morebitni izbor člankov oz. drugih že objavljenih novinarskih prispevkov.

Znanje slovenskega jezika ni pogoj za prijavo.

Prijave bo preučila komisija, ki jo bo imenovalo društvo Bubnič-Magajna.