0 Liked
  • Da: Assostampa FVG
  • aprile 25, 2008

PRIMORSKI DNEVNIK: LETTERA APERTA A BEPPE GRILLO

Caro Beppe Grillo!
E’ dura per chi segue, anche con simpatia, le tue battaglie, molte delle quali perfettamente condivisibili, vedersi incluso, crediamo a torto, nell’elenco dei malfattori. Accomunare il Primorski dnevnik, quotidiano del Friuli Venezia Giulia in lingua slovena, con i grandi quotidiani nazionali o, peggio ancora, con i media di Giovanni Ciarrapico, è, ci pare, una grave ingiustizia e ci sentiamo profondamente amareggiati. La legge sui contributi all’editoria, secondo l’uso anzi l’abuso corrente ampiamente aggirata e stravolta da molti, non è tutta da buttare. Essa permetta infatti la sopravvivenza anche dei quotidiani che, come il nostro, sono l’espressione di una delle minoranze nazionali presenti in Italia, nel nostro caso quella slovena. Noi non siamo la cassa di risonanza di uno o due senatori, di un micro gruppo parlamentare o di chissà quale gruppo di potere, ma di quasi tremila soci della cooperativa che edita il nostro quotidiano e di alcune decine di migliaia di nostri lettori. Non siamo nati ieri, ma nel 1945, abbiamo predecessori illustri fondati a Trieste nella seconda metà del diciannovesimo secolo ingiustamente perseguitati, soppressi e depredati dal regime fascista. Non possiamo contare sulla pubblicità dei grandi gruppi statali e privati, per via della lingua abbiamo obiettivamente un bacino di lettori limitato, non abbiamo alle spalle nessun gruppo economico, ma soltanto i nostri lettori, le decine di associazioni culturali, sportive e sociali della nostra comunità.
Non ci sentiamo appartenere alla casta dei giornalisti che pure esiste. Diciotto colleghi (di cui sei a tempo determinato) producono giornalmente dalle 24 alle 32 pagine, la metà di Repubblica con un ventesimo dell’ organico rispetto al quotidiano romano. Lo stipendio è quello minimo previsto dal contratto nazionale, non abbiamo mai avuto contratti integrativi, le retribuzioni straordinarie sono limitate al massimo, per risparmiare non lavoriamo la domenica e non usciamo il lunedì. Non disponiamo di benefit di alcun genere, nè di vetture, computer portatili o telefonini aziendali, nè di mense o buoni pasto. Il direttore, quando c’è bisogno, fa anche il capo cronista. Ma non ci lamentiamo, perché crediamo in quello che facciamo.
Non ci sentiamo dei parassiti. Crediamo di rivestire un ruolo essenziale per la salvaguardia della lingua e lo sviluppo della minoranza slovena in Italia, che ha conosciuto decenni di persecuzioni ed isolamento. Pensiamo dunque di avere anche una valenza culturale e civica che va compresa e sorretta, non potendo sopravvivere sul mercato soltanto con il ricavato delle vendite e delle inserzioni pubblicitarie.
Con l’impegno quotidiano ci siamo meritati anche il rispetto e l’attenzione dei concittadini italiani e pensiamo di aver assunto un ruolo, seppur piccolo, anche in un contesto regionale e transfrontaliero più ampio. Crediamo di aver fatto molto per la convivenza fra italiani e sloveni nelle nostre terre. E se conosci la loro storia, dovresti sapere quanto questo sia stato ed è tutt’ ora difficile.
Ti chiediamo perciò di riconsiderare la tua posizione nei nostri confronti e di non contribuire con la tua iniziativa a fare di tutta l’erba un fascio. Pensiamo di essere un voce che non merita di scomparire.
Se passi per Trieste, vieni a trovarci!

Aleksija Ambrosi, Vlasta Bernard, Martin Brecelj, Igor Devetak, Poljanka Dolhar, Aljoša Fonda, Aljoša Gašperlin, Jan Grgič, Rado Gruden, Marjan Kemperle, Aleksander Koren, Breda Pahor, Danjel Radetič, Veronika Sossa, Sara Sternad, Sandor Tence, Dušan Udovič e Ivan Žerjal
….
….
….

Dragi Beppe Grillo!
Hudo nam je, ko vidimo, da si nas po našem mnenju neupravičeno uvrstil v seznam hudodelcev, pa čeprav tudi s simpatijo sledimo tvojim bitkam, saj se v veliki meri strinjamo z njimi. Zelo smo zagrenjeni in prepričani, da je primerjanje Primorskega dnevnika, slovenskega časopisa iz Furlanije-Julijske krajine, z velikimi državnimi časopisi, ali še huje z mediji Giovannija Ciarrapica, huda krivica.
Kljub temu, da ga danes mnogi zlorabljajo in povsem spreminjajo njegov smisel, zakona, ki financira založništvo, ne bi povsem zavrgli. Slednji namreč omogoča preživetje tudi dnevnikom, ki so izraz narodnih manjšin v Italiji, v našem primeru slovenske. Nismo resonančni trup enega ali dveh senatorjev, mikro parlamentarne ali ne vem kakšne oblastne skupine, temveč izraz skoraj tri tisoččlanske zadruge, ki izdaja naš dnevnik, in nekaj deset tisoč bralcev. Naš časopis se ni rodil včeraj, ampak leta 1945, njegovi sloviti predhodniki pa v drugi polovici devetnajstega stoletja: fašistični režim jih je začel nepravično preganjati, oropal jih je in ukinil. Zaradi jezika je naš krog bralcev objektivno omejen, zato ne moremo računati na reklamne oglase velikih državnih in privatnih družb, za seboj nimamo nobene ekonomske skupine, ampak samo svoje bralce, desetine kulturnih, športnih in socialnih društev naše skupnosti.
Novinarska kasta obstaja, mi pa se ne čutimo njen del. Osemnajst kolegov (med katerimi je šest zaposlenih za določen čas) dnevno proizvaja od 24 do 32 strani, to je polovico strani dnevnika Repubblica, a z dvajsetino osebja, s katerim razpolaga rimski dnevnik. Naše plače so enake minimumu, ki ga predvideva državna pogodba, nikoli nismo uživali dopolnilnih pogodb, nadomestila za nadurno delo so izredno omejena, v luči varčevanja ne delamo ob nedeljah in ob ponedeljkih ne izhajamo. Nihče med nami ne uživa nikakršnih benefitov, podjetje ne nudi avtomobilov, prenosnih računalnikov ali telefonov, nimamo menze ali bonov. Ko je stiska, je naš direktor tudi šef kronike. A se ne pritožujemo, ker verjamemo v to, kar delamo.
Ne počutimo se paraziti. Verjamemo v svojo odločilno vlogo pri ohranjanju jezika in razvoju slovenske manjšine v Italiji, ki je bila desetletja preganjana in izolirana. Na tržišču ne moremo preživeti samo s prodajo in oglaševanjem, zato mislimo, da je treba razumeti in podpreti kulturno in družbeno vlogo našega časopisa.
Z vsakodnevnim trudom smo si zaslužili tudi spoštovanje in pozornost italijanskih someščanov ter odigrali, tako mislimo, vsaj manjšo vlogo tudi v širšem deželnem in čezmejnem kontekstu. Mislimo, da smo veliko pripomogli k sožitju med Italijani in Slovenci v naših krajih: če poznaš njihovo zgodovino, bi moral vedeti, kako je to bilo in kako je še danes zahtevno.
Zato ti predlagamo, da ponovno razmisliš o stališču, ki si ga zavzel do nas, in da s svojo pobudo ne strpaš vse v isti koš. Po našem mnenju predstavljamo glas, ki si ne zasluži, da bi utihnil.
Če te pot kdaj vodi v Trst, pridi na obisk!

Aleksija Ambrosi, Vlasta Bernard, Martin Brecelj, Igor Devetak, Poljanka Dolhar, Aljoša Fonda, Aljoša Gašperlin, Jan Grgič, Rado Gruden, Marjan Kemperle, Aleksander Koren, Breda Pahor, Danjel Radetič, Veronika Sossa, Sara Sternad, Sandor Tence, Dušan Udovič in Ivan Žerjal